Tuesday , November 28 2023

Hệ thống Giáo Dục Hỗ Trợ Nhiều Tầng là gì?

Hệ thống Hỗ Trợ Nhiều Tầng (Multi-Tiered System of Supports – MTSS) là một khuôn khổ giáo dục được thiết lập để cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho tất cả học sinh, kể cả những học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Bắt nguồn từ việc tái ủy quyền Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Disabilities Education Act – IDEA), MTSS nổi lên như một sự phát triển của mô hình Đáp Ứng Với Can Thiệp (RTI). Sự phát triển này nhằm mục đích mở rộng hỗ trợ ngoài việc chỉ xác định học sinh khuyết tật học tập để bao gồm hướng dẫn cá nhân hóa cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập, xã hội, cảm xúc hoặc hành vi.

MTSS hoạt động trên ba tầng chính. Cấp 1 bao gồm hướng dẫn cốt lõi được cung cấp cho tất cả học sinh, tích hợp các thành phần học tập mang tính học thuật và cảm xúc xã hội. Cấp 2 cung cấp hướng dẫn nhóm nhỏ có mục tiêu cho những học sinh gặp khó khăn với hướng dẫn Cấp 1, có thể bao gồm hỗ trợ về sức khỏe hành vi hoặc tâm thần. Cuối cùng, Cấp 3 cung cấp biện pháp can thiệp chuyên sâu, cá nhân hóa cho những học sinh không đáp ứng với sự hỗ trợ ở Cấp 2. Cấp độ này được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu học tập và cảm xúc xã hội cụ thể của từng học sinh.

Việc triển khai MTSS được phổ biến rộng rãi trên khắp Hoa Kỳ, với mức độ áp dụng khác nhau ở các quận khác nhau. Một số khu vực, chẳng hạn như Nam Carolina, thậm chí còn bắt buộc sử dụng MTSS ở các trường tiểu học. Khung này thường được sử dụng để giải quyết các nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh và đã góp phần đáng kể vào việc xác định sớm các khuyết tật học tập, có khả năng làm giảm số lượng học sinh được chuyển đến giáo dục đặc biệt.

Liên quan đến giáo dục đặc biệt, MTSS đã chuyển trọng tâm từ mô hình chủ yếu so sánh điểm IQ của học sinh với kết quả bài kiểm tra của các em sang mô hình nhấn mạnh vào việc xác định và hỗ trợ sớm.

Giáo dục đặc biệt được coi là một phần không thể thiếu trong khuôn khổ MTSS, đặc biệt ở mức hỗ trợ chuyên sâu nhất. Hơn nữa, MTSS giúp xác định học sinh nào có thể cần Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) vì khuyết tật học tập hoặc các vấn đề về hành vi.

Một khuôn khổ MTSS được triển khai tốt có thể giảm số lượng học sinh cuối cùng cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt bằng cách giải quyết các nhu cầu của các em ở các cấp độ giảng dạy trước đó.

Nhìn chung, MTSS thể hiện một cách tiếp cận giáo dục toàn diện, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả học sinh, kể cả những học sinh cần dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Cấu trúc theo cấp bậc của nó cho phép xác định sớm và hỗ trợ các thách thức về học tập và hành vi của học sinh, có khả năng dẫn đến kết quả giáo dục tốt hơn và giảm nhu cầu về các dịch vụ giáo dục đặc biệt chuyên sâu hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *